Tuyệt Mệnh Tháp

Tuyệt Mệnh Tháp

Thiên Diệu Tháp - tổng đà của Thất Sát Môn với một hệ thống tháp thật kỳ diệu, ẩn chứa nhiều bí ẩn ít người biết được. Tuyệt Mệnh Tháp - tháp thứ 4 trong hệ thống Thiên Diệu Tháp đã mở. Quý anh hùng nhanh tay vượt tháp để nhận nhiều phần quà hấp dẫn:

Điều kiện vượt Tuyệt Mệnh Tháp

♦ Nhân vật đạt cấp 120 trở lên

Điểm công lực từ 700 điểm trở lên

Tổ đội gồm 2 nhân vật

Phần thưởng vượt tháp

Số ải Yêu cầu công lực Phần thưởng lần đầu Đạt 10 điểm Đạt 20 điểm Đạt 30 điểm
1 700 điểm

2 Hồng Thủy Tinh

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

3 Tinh Vẫn Tệ

600 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

690 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

780 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

2 730 điểm

2 Hồng Thủy Tinh

25000 Vàng Khóa

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

2 Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

 

600 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

690 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

780 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

3 760 điểm

2 Hồng Thủy Tinh

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

3 Tinh Vẫn Tệ

620 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

710 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

800 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

4 790 điểm  

2 Hồng Thủy Tinh

25000 Vàng Khóa

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

2 Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

620 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

710 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

800 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

5 820 điểm

2 Hồng Thủy Tinh

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

3 Tinh Vẫn Tệ

 

640 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

730 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

820 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

6 850 điểm  

2 Hồng Thủy Tinh

25000 Vàng Khóa

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

2 Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

640 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

730 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

820 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

7 880 điểm  

2 Hồng Thủy Tinh

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

3 Tinh Vẫn Tệ

660 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

750 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

840 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

8 910 điểm  

2 Hồng Thủy Tinh

25000 Vàng Khóa

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

2 Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

660 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

750 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

840 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

9 940 điểm  

2 Hồng Thủy Tinh

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

3 Tinh Vẫn Tệ

680 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

770 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

860 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh

10 970 điểm  

2 Hồng Thủy Tinh

25000 Vàng Khóa

20 Kinh Nghiệm Đan (30 phút)

2 Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

680 Vàng Khóa

2 Kinh Nghiệm Đan

770 Vàng Khóa

3 Kinh Nghiệm Đan

Mảnh Tử Thủy Tinh

860 Vàng Khóa

4 Kinh Nghiệm Đan

3 Mảnh Tử Thủy Tinh