Hệ thống thiên mệnh

Hệ thống thiên mệnh

Nhân sĩ đăng nhập vào game muộn hơn so với những đại hiệp khác? Ngày đêm cầu nguyện mong muốn được lên cấp giống như các bạn hữu? Trời cao chứng giám cho tấm lòng thành, ban xuống hệ thống thiên mệnh. Thực hiện nhiệm vụ này, nhân sĩ sẽ được tăng cấp nhanh chóng, sánh vai cùng với các anh tài trên chốn giang hồ.

Cách nhận nhiệm vụ thiên mệnh

♦ Đăng nhập vào game, nhấp chọn biểu tượng hệ thống thiên mệnh bên phải phía trên giao diện màn hình

♦ Tùy vào điều kiện của nhân vật và thời gian mở máy chủ, hệ thống sẽ tự phân chia nhân vật đến 1 nhiệm vụ nhất định: Càn, Trí, Khảm, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Đoài

♦ Hoàn thành mỗi nhiệm vụ con trong từng giai đoạn, nhân sĩ sẽ nhận được nhiều vàng khóa, bạc khóa, điểm truyện ký, điểm cống hiến môn phái.

♦ Có thể dùng Vàng để hoàn thành nhanh nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ Thiên Mệnh Chi Nhân. Chọn nhiệm vụ xong thông qua Vàng trực tiếp hoàn thành (nhấp chọn Vàng hoàn thành để dùng). 

Thời gian nhận nhiệm vụ Hệ Thống Thiên Mệnh

Tên giai đoạn

Yêu cầu

Sau khi hoàn thành

Thiên Mệnh Chi Nhân (Càn)

Cấp 10 - 39

Sau khi server mở 2 ngày

Tăng cấp lên 40

Nhận Thiên Mệnh Chi Thư x120

Nhận thưởng vũ khí, mũ, y phục, đai, liên,nhẫn, bội, giày, hộ phù truyện ký

Sư Xuất Danh Môn (Tốn)

Cấp 40 - 69

Sau khi server mở 6 ngày

Tăng cấp đến 70

Nhận Thiên Mệnh Chi Thư x300

Nhận thưởng mũ, hộ oản, y phục, liên, nhẫn, vũ khí, bội, đai truyện ký

Thanh Danh Thước Khởi (Khảm)

Cấp 70 -79

Sau khi server mở 10 ngày

Tăng đến cấp 80

Nhận Thiên Mệnh Chi Thư x200

Nhận thưởng giày, hộ phù, vũ khí, mũ, liên truyện ký, Hoán Thú Phù-I, Dây Bắt Thú Đồng

Danh Mãn Giang Hồ (Cấn)

Cấp 80 - 89

Sau khi server mở 18 ngày

Tăng đến cấp 90

Nhận Thiên Mệnh Chi Thư x100

Nhận thưởng đai, hộ oản, y phục, bội, nhẫn truyện ký, Hoán Thú Phù-I, Dây Bắt Thú Đồng

Chí Côn Bằng (Khôn)

cấp 90 - 94

Sau khi server mở 30 ngày

Tăng đến cấp 95

Nhận Thiên Mệnh Chi Thư x100

Nhận thưởng giày, hộ phù, đai truyện ký, Phi Phong Nguyên Phôi bậc 3, Nhập Vi Kính

Thiên Cổ Kỳ Hiệp (Chấn)

Cấp 95 - 99

Sau khi server mở 45 ngày

Tăng đến cấp 100

Nhận Thiên Mệnh Chi Thư x100

Nhận thưởng vũ khí, hộ oản, mũ truyện ký, Hoán Thú Phù-II, Dây Bắt Thú Bạc, Phi Phong Nguyên Phôi bậc 3, Nhập Vi Kính

Phụng Vũ Cửu Thiên (Ly)

Cấp 100 -104

Sau khi server mở 65 ngày

Tăng đến cấp 105

Nhận thưởng liên, nhẫn truyện ký, Hoán Thú Phù-II, Dây Bắt Thú Bạc, Tử Thủy Tinh, Bí Kíp 90-Băng Huyền Hàn Kình, Phi Phong Nguyên Phôi bậc 3, Nhập Vi Kính

Long Đằng Tứ Hải (Đoài)

Cấp 105 -109

Sau khi server mở 100 ngày

Tăng đến cấp 110

Nhận thưởng y phục, hộ phù, bội truyện ký, Tử Thủy Tinh, Túi 14 ô, Phi Phong Nguyên Phôi bậc 4, Nhập Vi Kính

Công dụng của Thiên Mệnh Chi Thư

Vật phẩm Hình ảnh Công dụng
Thiên Mệnh Chi Thư Mỗi lần nhấp chọn sẽ hoàn thành 1 bước nhiệm vụ truyện
Lưu ý
  • Vật phẩm nhiệm vụ nhận được khi sử dụng Thiên Mệnh Chi Thư có thể tiêu hủy ở NPC Tiểu Cường ở 5 thành thị lớn
Vật phẩm nhiệm vụ nhận được khi sử dụng thiên mệnh chi thư, có thể tiêu hủy ở NPC Tiểu Cường  ở Ngũ Đại Thành Thị