Hệ Thống Kinh Mạch

Hệ Thống Kinh Mạch

Kinh mạch con người có khả năng phát huy được tiềm năng sức mạnh khó lường. Một khi kinh mạch được đả thông, năng lực sẽ được phát huy đến cực hạn, võ học từ đó cũng đạt đến một cảnh giới mới. Mời đại hiệp cùng tìm hiểu tính năng mới này nhé.

 

Giới thiệu tính năng

 • Cơ thể người gồm có 8 kinh mạch lớn, trên mỗi kinh mạch đều có nhiều huyệt vị.
 • Trong quá trình treo máy đánh quái hàng ngày, có thể ngẫu nhiên nhận được “Huyệt Vị Đồ” có thể đả thông kinh mạch
 • Dùng Huyệt Vị Đồ và tốn Bạc Khóa nhất định có thể kích hoạt huyệt vị, nhận được thưởng kích hoạt huyệt vị
 • Khi tất cả huyệt vị trên 1 dòng kinh mạch đều được kích hoạt, có thể đả thông kinh mạch, nhận được thưởng thêm.

Hệ Thống Kinh Mạch

Kinh mạch và huyệt vị

 • Cơ thể người có kỳ kinh bát mạch, lần lượt là: Xung Mạch, Đới Mạch, Âm Duy Mạch, Dương Duy Mạch, Âm Nghiêu Mạch, Dương Nghiêu Mạch, Nhậm Mạch, Đốc Mạch
 • Mỗi dòng kinh mạch lần lượt có một số huyệt vị, lần lượt có:

- Âm Duy Mạch (18 dòng)

- Dương Duy Mạch (18 dòng)

- Âm Nghiêu Mạch (18 dòng)

- Xung Mạch (20 dòng)

- Đới Mạch (20 dòng)

- Nhậm Mạch (24 dòng)

- Đốc Mạch (24 dòng)

Trạng thái huyệt vị

  ♦ Huyệt vị chia thành những trạng thái sau:

 • Tắc nghẽn: Trạng thái ban đầu của huyệt vị khi chưa xung huyệt
 • Kích hoạt: Trạng thái sau khi xung huyệt thành công, có thể nhận được thưởng kích hoạt huyệt vị
 • Kích hoạt hoàn mỹ: Thông qua tiến hành tu luyện với huyệt vị đã kích hoạt có thể khiến huyệt vị được kích hoạt hoàn mỹ, có thể nhận được thuộc tính kích hoạt hoàn mỹ

Xung huyệt

  ♦ Huyệt Vị Đồ:

 • Thông qua giám định “Huyệt Đồ-Chưa giám định”, có thể nhận được 1 trong những Huyệt Vị Đồ huyệt vị của 1 kinh mạch

 

  ♦ Xung huyệt:

 • Sau khi có Huyệt Vị Đồ của kinh mạch tương ứng, có thể tốn Bạc Khóa xung kích huyệt vị này
 • Tỉ lệ thành công cơ bản khi kích hoạt 6 mạch đầu là 50%, 2 mạch Nhậm Đốc là 20%
 • Có thể dùng “Ngân Châm” tăng tỉ lệ thành công, mỗi Ngân Châm có thể tăng 10%

 • 6 mạch đầu cứ đả thông 1 mạch, có thể tăng tỉ lệ thành công của 2 mạch Nhậm Đốc 5%
 • Nếu xung huyệt thành công, nghĩa là huyệt vị vào trạng thái kích hoạt
 • Nếu xung huyệt thất bại, nghĩa là huyệt vị vẫn đang ở trạng thái tắc nghẽn

  ♦ Thưởng xung huyệt:

 • Sau khi kích hoạt huyệt vị, nhận được thuộc tính kích hoạt huyệt vị này, sau khi kích hoạt hoàn mỹ có thể khiến thuộc tính kích hoạt x2
 • Sau khi kích hoạt tất cả huyệt vị của dòng kinh mạch, nhận được thuộc tính đả thông của kinh mạch này
 • Cả dòng kinh mạch được kích hoạt hoàn mỹ, có thể khiến thuộc tính đả thông hoàn mỹ của kinh mạch này x2

Tu luyện huyệt vị

 • Mở tu luyện huyệt vị, huyệt vị đã kích hoạt nhưng chưa đạt trạng thái hoàn mỹ có thể thông qua tu luyện đạt trạng thái hoàn mỹ, tu luyện cần tốn Chân Khí.

Nguyên liệu cần dùng

 • Huyệt Vị Đồ và Ngân Châm là 2 đạo cụ quan trọng cần dùng khi đại hiệp kích hoạt tính năng này.
Đạo cụ Cách nhận
Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

- Mua tại Trân Bảo Các

- Tiêu diệt Thủ Lĩnh Hiếm có thể nhận được

- Đánh quái có thể nhận được

Huyệt Vị Đồ-Đã giám định

- Mua tại Trân Bảo Các

Ngân Châm (16 huyệt vị Âm Duy Mạch) - Mua tại Trân Bảo Các
Lưu ý
 • Huyệt vị đồ đã giám định x 5 có thể đổi 1 Ngân Châm
 • Huyệt vị đồ đã giám định x 10 có thể đổi 1 Huyệt vị đồ chưa giám định
 • Đổi tại NPC Tiêu Cường ở ngũ đại thành thị