Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ Kim Long

22-10-2018

Chia sẻ

Nhân sĩ tại máy chủ Kim Long sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng với các mốc tích lũy Vàng như sau:

 

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

6,000 Vàng

 Vàng Khóa 5000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Hoán Thú Phù-I

5

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

12,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

7

Khóa

Cống Hiến 2000

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

5

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Vàng Khóa 5000

1

Khóa

30,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Cống Hiến 5000

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Thể Năng Đan Tọa Kỵ

5

Không khóa

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 2 vạn

1

Khóa

90,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

4

Khóa

Hoán Thú Phù II

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 1

1

Không khóa

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 2 vạn

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

5

Không khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

180,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Hoán Thú Phù II

10

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 1

2

Không khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thường cấp 3-2

5

Không khóa

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 5 vạn

1

Khóa

300,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

Hoán Thú Phù II

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-1

3

Không khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

2

Không khóa

Vàng Khóa 2 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 5 vạn

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

400,000 Vàng

Quà May Mắn

5

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

Hoán Thú Phù II

10

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm cấp 3-1

3

Không khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

2

Không khóa

Đèn Trang Trí

1

Khóa

Vàng Khóa 10 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 5 vạn

1

Khóa