Trang chủ / Sự kiện

Máy chủ Hoàng Dược Sư

22-10-2018

Chia sẻ

Nhân sĩ tại máy chủ Hoàng Dược Sư sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng với các mốc tích lũy Vàng như sau:

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

6,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Hoán Thú Phù-II

6

Khóa

12,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí Đan (1000)

2

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

5

Khóa

30,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Huyền Thiết Thạch

5

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

90,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (10000)

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Hoán Thú Phù II

10

Khóa

Đồng Thiên Tâm

20

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 1

1

Không khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Hoạt Lực 2 vạn

1

Khóa

180,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Hoán Thú Phù II

5

Khóa

Tụ Linh Đan

1

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 2

2

Không khóa

Đồng Thiên Tâm

10

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

300,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

20

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

2

Không khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

2

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

Không khóa

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

Tụ Linh Đan

1

Không khóa

400,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Huyền Thiết Thạch

20

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

2

Không khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

2

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

Không khóa

Tinh Kim

1

Không khóa