Trang chủ / Sự kiện

Các máy chủ còn lại

22-10-2018

Chia sẻ

Phần thưởng tích lũy Vàng dành cho các máy chủ còn lại:

 

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

6,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

4

Khóa

Hoán Thú Phù-III

3

Khóa

12,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Chân Khí Đan (1000)

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

1

Khóa

30,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

5

Khóa

Chân Khí Đan (5000)

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

10

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

90,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến 3000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

8

Khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

5

Không khóa

Kỳ Lân Thú Giác·Huyết Thống 9

3

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

10

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

180,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không khóa

Đồng Thiên Tâm

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Môn Phái 2

1

Không khóa

300,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

20

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Tham Ngộ Quyển Tàn Quyển

1

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Không khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

3

Không khóa

Tụ Linh Đan

1

Không khóa

400,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Tham Ngộ Quyển Tàn Quyển

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

20

Khóa

Tinh Thần Sa

 

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không khóa

Tụ Linh Đan

1

Không khóa

Túi Chọn Tàn Quyển Bí Tịch Giang Hồ

3

Không khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

3

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Không khóa