Trang chủ / Sự kiện

Phần Thưởng Tích Lũy

01-03-2019

Chia sẻ

Máy chủ Kim Long, Thanh Long

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

3,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 2000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

4

Khóa

6,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

15,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

5

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Hoán Thú Phù-III

3

Khóa

45,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 6000

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

10

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

5

Khóa

100,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

200,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

3

Không khóa

Tụ Linh Đan

2

Không khóa

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

1

Khóa

 

Máy chủ mở 118 ngày trở lên

Mốc nạp

Thưởng 1

Số lượng

Thuộc tính

3,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hoạt Lực Khóa 5000

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 4000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

6,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Trúc Khí Đan

1

Khóa

15,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

2

Khóa

Trúc Khí Đan

2

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

5

Khóa

45,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 6000

1

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

3

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5

Khóa

Hồng Thủy Tinh

4

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

100,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Tinh Kim

1

Không khóa

Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi

5

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn

10

Khóa

200,000 Vàng

Quà May Mắn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Tinh Thần Sa

1

Không khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

10

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Hiếm

5

Không khóa

Tụ Linh Đan

2

Không khóa

Mảnh Thủy Tinh Sắc Màu

4

Khóa

Túi Chọn Gia Cụ (40 độ thoải mái)

1

Khóa