Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép vật phẩm

20-06-2020

Chia sẻ

Yến Tiệc nhỏ

Máy chủ mở 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Đá Rèn

1

Tuyết Ưng Vũ

1

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Máy chủ mở 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Chân Khí 500 điểm

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoán Thú Phù-II

1

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

1

Máy chủ mở 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Chân Khí 500 điểm

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoán Thú Phù-III

1

Túi chọn mảnh kim Thạch truyền thuyết

1

Yến Tiệc lớn

Máy chủ mở 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Thiệp Sự Kiện

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ kỹ Thiên Kiều Lệnh

1

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Máy chủ mở 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Thiệp Sự Kiện

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Máy chủ mở 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Tính chất

Thiệp Sự Kiện

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Không Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Chân Khí 5000 điểm

1

Khóa

Hoạt lực 2000

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa