Trang chủ / Sự kiện

Quà thưởng đổi

21-09-2019

Chia sẻ

Tùy vào số lần đổi, thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí sẽ đem về những phần thưởng hấp dẫn sau:

Thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí 20 lần

Thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí 20 lần: Quà Ngọc Thanh 

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí 40 lần

Thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí 40 lần: Quà Thượng Thanh

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-4

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

Thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí 80 lần

Thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí 80 lần: Quà Thái Thanh  

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-4

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Ngân Châm

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

10

Không Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

Hòa Thị Bích

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

10

Không Khóa

Thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí 150 lần

Thưởng đổi Tam Thanh Linh Khí 150 lần: Quà Tam Thanh

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Ngân Lượng 20 vạn

10

Khóa

Huyền Đồng

100

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

5

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

10

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

50

Không Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Ngân Lượng 20 vạn

4

Khóa

Huyền Đồng

20

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000 điểm

2

Khóa

Hòa Thị Bích

50

Khóa

Đồ Phổ Thần Thoại-Chưa giám định

2

Khóa

Ngũ Sắc Linh Thạch

3

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

50

Không Khóa