Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Người Tuyết Xanh

15-12-2018

Chia sẻ

Đại hiệp đổi Người Tuyết Xanh sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên và 15 điểm an lành, điểm an lành tích lũy vào BXH Hoa Tuyết An Lành. Thời gian mở máy chủ khác nhau sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm thưởng khác nhau:

  • Máy chủ đã mở 1 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

1,000 Vàng Khóa

1

Khóa

40,000 Bạc Khóa

1

Khóa

500 Hoạt Lực

1

Khóa

1,000 điểm Truyện Ký

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 30 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

1,000 Vàng Khóa

1

Khóa

40,000 Bạc Khóa

1

Khóa

1,000 Hoạt Lực

1

Khóa

500Cống Hiến

1

Khóa

1,500 điểm Truyện Ký

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Huyền Đồng

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 90 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

1,000 Vàng Khóa

1

Khóa

50,000 Bạc Khóa

1

Khóa

1,000 Hoạt Lực

1

Khóa

1,000 Cống Hiến

1

Khóa

Huyền Đồng

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Huyền Đồng

2

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thủ Lĩnh Hiếm 90

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 140 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

1,000 Vàng Khóa

1

Khóa

50,000 Bạc Khóa

1

Khóa

2,000 Hoạt Lực

1

Khóa

1,000 Cống Hiến

1

Khóa

Huyền Đồng

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Huyền Đồng

3

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thủ Lĩnh Hiếm 90

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 260 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

1,000 Vàng Khóa

1

Khóa

50,000 Bạc Khóa

1

Khóa

2,000 Hoạt Lực

1

Khóa

1,000 Cống Hiến

1

Khóa

Huyền Đồng

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Huyền Đồng

3

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thủ Lĩnh Hiếm 110

1

Khóa