Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Người Tuyết Đỏ

15-12-2018

Chia sẻ

Đổi Người Tuyết Đỏ sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên và 25 điểm an lành, điểm an lành tích lũy vào BXH Hoa Tuyết An Lành.

Cứ đổi Người Tuyết Đỏ đạt 40 lần sẽ nhận được 1 Khăn Choàng Đỏ.

Thời gian mở máy chủ khác nhau sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm thưởng khác nhau:

  • Máy chủ đã mở 1 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

1,000 Vàng Khóa

1

Khóa

40,000 Bạc Khóa

1

Khóa

1,000 Hoạt Lực

1

Khóa

500Cống Hiến

1

Khóa

Hoán Thú Phù-I

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Huyền Đồng

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Toái Phiến·Xi Vưu Thủ Lĩnh

1

Khóa

Toái Phiến·Vu Quần

1

Khóa

Toái Phiến·Tây Môn Liệt Xuyên

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 30 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

1,000 Vàng Khóa

1

Khóa

50,000 Bạc Khóa

1

Khóa

1,000 Hoạt Lực

1

Khóa

500Cống Hiến

1

Khóa

1,500 điểm Truyện Ký

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Thủ Lĩnh Hiếm 90

1

Khóa

Huyền Đồng

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Toái Phiến·Xi Vưu Thủ Lĩnh

1

Khóa

Toái Phiến·Vu Quần

1

Khóa

Toái Phiến·Ngụy Tử Hào

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 90 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

2,000 Vàng Khóa

1

Khóa

50,000 Bạc Khóa

1

Khóa

2,000 Hoạt Lực

1

Khóa

2,000 Cống Hiến

1

Khóa

Huyền Đồng

2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 140 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

2,000 Vàng Khóa

1

Khóa

50,000 Bạc Khóa

1

Khóa

2,000 Hoạt Lực

1

Khóa

2,000 Cống Hiến

1

Khóa

Huyền Đồng

2

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Đồng Đội Trắng

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Đồng Đội Lục

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 260 ngày

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

2,000 Vàng Khóa

1

Khóa

100,000 Bạc Khóa

1

Khóa

2,000 Hoạt Lực

1

Khóa

2,000 Cống Hiến

1

Khóa

Huyền Đồng

2

Khóa

Tử Tinh Triệu Hoán Phù

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

1

Khóa

Xích Thố Mảnh

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

1

Khóa

Tinh Vẫn Tệ

1

Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

1

Khóa

Đồng Thiên Tâm

1

Khóa

Tuyết Ưng Vũ

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Hỏa Long Thương

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Bài Phong Côn

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Phích Lịch Nỏ

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Long Uyên Kiếm

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Trạm Lô Kiếm

1

Khóa

[Hiếm] Bộ Kiện Nhiếp Long

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh Võ Lâm Cao Thủ (5 điểm)

1

 

Túi Chọn Mảnh Đồng Đội Trắng

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Đồng Đội Lục

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Đồng Đội Lam

1

Khóa