Trang chủ / Sự kiện

Thưởng Đổi Đạt Mốc

15-12-2018

Chia sẻ

Đổi Người Tuyết Đỏ mỗi 40 lần sẽ nhận được 1 Khăn Choàng Đỏ

Ngoài ra, đổi Người Tuyết Đỏ đạt mốc 10 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần, 150 lần, 200 lần, 500 lần sẽ nhận được thưởng giá trị.

Máy chủ

Mốc đổi

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Máy chủ đã mở 1 ngày

10

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Hoán Thú Phù-I

5

Khóa

30

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Tử Thủy Tinh

2

Khóa

50

Thống Lĩnh Ấn (7 ngày)

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

2

Khóa

100

Huyền Bạc

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

150

Huyền Bạc

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

5

Khóa

250

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

x2 EXP Đánh Quái (12h)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)*5(Không khóa)

5

Không khóa

500

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

x2 EXP Đánh Quái (12h)

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Máy chủ đã mở 30 ngày

10

Huyền Thiết Thạch

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Khóa

30

x2 Exp Đánh Quái (2h)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

4

Khóa

50

Thống Lĩnh Ấn (7 ngày)

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

3

Khóa

100

Huyền Bạc

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Dung Thiết Thủy*5

5

Khóa

150

Huyền Bạc

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

250

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

x2 EXP Đánh Quái (12h)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)*5(Không khóa)

5

Không khóa

500

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

Huyền Kim

1

Khóa

Túi Chọn Trang Bị Ngựa

10

Khóa

Huyền Bạc

5

Khóa

Máy chủ đã mở 90 ngày

10

Huyền Thiết Thạch

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

30

x2 Exp Đánh Quái (2h)

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

4

Khóa

50

Phong Ấn Võ Thần (7 ngày)

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

100

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

Không khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

150

Túi Chọn Trang Bị Tọa Kỵ

10

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Không khóa

250

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

3

Không khóa

500

Huyền Kim

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

1

Không khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

1

Không khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

Máy chủ đã mở 140 ngày

10

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Thẻ Chọn Đồng Đội 3 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

30

Thẻ Chọn Đồng Đội 3 4 sao Ngẫu Nhiên

2

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

Không khóa

50

Phong Ấn Võ Thần (7 ngày)

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

100

Túi Chọn Mảnh Tọa Kỵ

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không khóa

Túi Chọn Toái Phiến 4

2

Khóa

150

Mảnh Kim Thủy Tinh

2

Khóa

Danh Vọng Lệnh Võ Lâm Cao Thủ

1

Không khóa

Xích Thố Mảnh

2

Không khóa

250

Mảnh Kim Thủy Tinh

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

1

Không khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

1

Không khóa

500

Huyền Kim

2

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

1

Không khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

1

Không khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

20

Không khóa

Máy chủ đã mở 260 ngày

 

Thẻ Chọn Đồng Đội 3 4 sao Ngẫu Nhiên

3

Khóa

30

Thẻ Chọn Đồng Đội 3 4 sao Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

5

Không khóa

50

Phong Ấn Võ Thần (7 ngày)

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

100

Túi Chọn Mảnh Tọa Kỵ

10

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

10

Không khóa

Túi Chọn Toái Phiến 4

2

Khóa

150

Mảnh Kim Thủy Tinh

4

Khóa

Danh Vọng Lệnh Võ Lâm Cao Thủ

3

Khóa

Xích Thố Mảnh

2

Không khóa

250

Huyền Kim

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

2

Không khóa

Xích Thố Mảnh

3

Khóa

500

Huyền Kim

1

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh Võ Lâm Cao Thủ

6

Khóa

Xích Thố Mảnh

3

Không khóa