Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà

15-10-2019

Chia sẻ

Ghép thành công Lời Chúc Yêu Thương

  • Mở Lời Chúc Yêu Thương nhận được 1 Phụ Nữ và ngẫu nhiên nhận được một trong số các vật phẩm: 

Lời Chúc Yêu Thương

43 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Phụ Nữ

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Phụ Nữ

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Ghép thành công Hộp Quà Yêu Thương

  • Mở Hộp Quà Yêu Thương nhận được 1 Việt Nam và ngẫu nhiên nhận được một trong số các vật phẩm: 

Hộp Quà Yêu Thương

43 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Việt Nam

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Hộp Quà Yêu Thương

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Việt Nam

1

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Đá Rèn

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

5

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa