Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà đạt mốc

15-10-2019

Chia sẻ

Ghép Hoa Hồng đạt mốc 100, 300, 600, 1000, 1600 nhận được các gói quà tương ứng là Phụ Nữ Việt Nam-IPhụ Nữ Việt Nam-IIPhụ Nữ Việt Nam-IIIPhụ Nữ Việt Nam-IVPhụ Nữ Việt Nam-V:

Quà Phụ Nữ Việt Nam-I

Quà Phụ Nữ Việt Nam-I

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

8

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

8

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Khóa

 

Quà Phụ Nữ Việt Nam-II

Quà Phụ Nữ Việt Nam-II

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Hồn Thạch

25

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Quà Phụ Nữ Việt Nam-II

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

Hồn Thạch

25

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Quà Phụ Nữ Việt Nam-III

Quà Phụ Nữ Việt Nam-III

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

 

Quà Phụ Nữ Việt Nam-IV

Quà Phụ Nữ Việt Nam-IV

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

30

Khóa

Quà Phụ Nữ Việt Nam-V

Quà Phụ Nữ Việt Nam-V

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

50

Không khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

Hồn Thạch

50

Khóa

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

50

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

25

Không Khóa