Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà

05-03-2020

Chia sẻ

Mai Quế Lộ

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Tử Thủy Tinh

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoán Thú Phù-II

1

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

1

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Tử Thủy Tinh

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoán Thú Phù-II

1

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

1

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Tử Thủy Tinh

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoán Thú Phù-III

1

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-2

1

Nữ Nhi Hồng

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Huyền Đồng

10

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Không Khóa

Ngân Châm

1

Không Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa