Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà đạt mốc

05-03-2020

Chia sẻ

Hồng Lộ Tửu

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Không Khóa

 

Phúc Tửu

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Âm Dương Khí

30

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Âm Dương Khí

50

Khóa

 

Ô Kê Tửu

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Âm Dương Khí

30

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Không Khóa

Âm Dương Khí

30

Khóa

Hổ Cốt Tửu

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

 Khóa

 

Phụng Bì Tửu

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không Khóa

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Bồi Cốt Đan

1

Không Khóa

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

 Khóa

Bồi Cốt Đan

1

Không Khóa

Quy Giáp Tửu

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

50

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

10

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

50

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Không Khóa

Âm Dương Khí

50

 Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

20

Không Khóa

Long Nhãn Tửu

Máy chủ mở từ 48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Âm Dương Khí

100

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

30

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Máy chủ mở từ 118 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Âm Dương Khí

100

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Máy chủ mở từ 260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Không Khóa

Âm Dương Khí

100

 Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

50

Không Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa