Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà

20-03-2020

Chia sẻ

Quà Thanh Niên Tình Nguyện

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Mảnh Huy Chương

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Tử Thủy Tinh

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoán Thú Phù-II

1

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

1

OpenDay11

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Mảnh Huy Chương

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Bách Bảo Rương

1

Tử Thủy Tinh

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Hoán Thú Phù-II

1

Túi Chọn Toái Phiến Thường Cấp 3-1

1

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Mảnh Huy Chương

1

Không Khóa

Bạc Khóa 5 vạn

1

Khóa

Hoạt Lực 1000

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

 Khóa

Bách Bảo Rương

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Không Khóa

Cống Hiến Sư Môn 1000

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

50

Không Khóa

 

Quà Thủ Lĩnh Thanh Niên

 

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Mảnh Huy Chương

4

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Ngân Châm

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Huyền Đồng

10

Bách Bảo Rương

3

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

OpenDay11

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Mảnh Huy Chương

4

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Khóa

Ngân Châm

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Cống Hiến Sư Môn 1000

2

Bách Bảo Rương

3

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh(9 chọn 1)

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Mảnh Huy Chương

4

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Không Khóa

Mảnh Hòa Thị Bích

50

Không Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

3

 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

1

Không Khóa

Bách Bảo Rương

3

Khóa

Cam Thủy Tinh

1

Không Khóa

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Không Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

1

Không Khóa