Trang chủ / Sự kiện

Thưởng ghép quà đạt mốc

20-03-2020

Chia sẻ

Quà 26 Tháng 3-I

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

 

Quà 26 Tháng 3-II

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Âm Dương Khí

50

 

Quà 26 Tháng 3-III

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

30

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

Không Khóa

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Âm Dương Khí

50

Túi Chọn Mũ Ngoài

1

 

Quà 26 Tháng 3-IV

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Âm Dương Khí

50

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Âm Dương Khí

50

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

20

Quà 26 Tháng 3-V

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Âm Dương Khí

100

Túi Chọn Huyệt Vị Đồ(Tất cả)

1

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

260 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

3

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

100

Không Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Âm Dương Khí

100

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

50

Mảnh Kim Thủy Tinh

1

Khóa

 

Quà Thành Tựu Thanh Niên

48 ngày trở lên

Vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Cam Thủy Tinh

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

2

Âm Dương Khí

50