Trang chủ / Sự kiện

Quà Hồng Bao Quý Hiếm

09-01-2019

Chia sẻ

Ghép thành công các vật phẩm "Pháo Hoa Chúc Mừng Năm Mới 2019" Đại hiệp sẽ nhận được quà Hồng Bao Quý Hiếm. Mở quà sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm sau:

  • Máy chủ đã mở 1 ngày

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Nhập Vi Kính

1

Khóa

Chìa Khóa Càn Khôn

1

Khóa

Tử Thủy Tinh

1

Khóa

Hoán Thú Phù-I

1

Khóa

Huyền Bạc

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

1

Khóa

Phá Thiên Chùy

1

Khóa

Tàn Huân Chương (Chưa giám định)

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Tân Xuân (2000)

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 30 ngày

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Nhập Vi Kính

1

Khóa

Chìa Khóa Càn Khôn

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Ngộ Linh Đan

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

1

Khóa

Tàn Huân Chương (Chưa giám định)

1

Khóa

Bạc (20000 lượng)

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 76 ngày

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Nhập Vi Kính

1

Khóa

Chìa Khóa Càn Khôn

1

Khóa

Long Văn Điểu Kim

1

Khóa

Hoán Thú Phù-II

1

Khóa

Hồng Thủy Tinh

1

Khóa

Ngộ Linh Đan

1

Khóa

Huyền Thiết Thạch

1

Khóa

Tàn Huân Chương (Chưa giám định)

1

Khóa

Chân Khí Đan (2000)

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 260 ngày

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

Lưu Ly Kính

1

Khóa

Nhập Vi Kính

1

Khóa

Chìa Khóa Càn Khôn

1

Khóa

Xích Thố·Mảnh

1

Khóa

Hoán Thú Phù-III

1

Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

1

Khóa

Ngân Châm

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Mũ Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Hộ Oản Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Đai Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết

1

Khóa

Mảnh Điểm Kim Thạch Áo Truyền Thuyết

1

Khóa