Trang chủ / Sự kiện

Quà Đạt Mốc

09-01-2019

Chia sẻ

Số lần sử dụng Hồng Bao Quý Hiếm đạt 10, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500 lần có thể lần lượt nhận Quà Năm Mới-1, Quà Năm Mới-2, Quà Năm Mới-3, Quà Năm Mới-4, Quà Năm Mới-5,Quà Năm Mới-6,Quà Năm Mới Đặc Biệt,Quà Năm Mới Siêu Thưởng.

  • Máy chủ đã mở 1 ngày

Mốc đổi

Vật phẩm

Thuộc tính

10

Tử Thủy Tinh

Khóa

Hoán Thú Phù-I

Khóa

30

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

Tử Thủy Tinh

Khóa

50

Huyền Bạc

Khóa

Thống Lĩnh Ấn

Khóa

Tử Thủy Tinh

Khóa

100

Huyền Bạc

Khóa

Hồng Thủy Tinh

Khóa

150

Huyền Bạc

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

Khóa

200

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (12h)

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

Khóa

250

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (12h)

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

Khóa

500

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (12h)

Khóa

Túi Chọn Trang Bị Tọa Kỵ

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 30 ngày

Mốc đổi

Vật phẩm

Thuộc tính

10

Huyền Thiết Thạch

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

30

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (2h)

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (3 chọn 1)

Khóa

50

Thống Lĩnh Ấn

Khóa

Huyền Thiết Thạch

Khóa

Tử Thủy Tinh

Khóa

100

Huyền Bạc

Khóa

Hồng Thủy Tinh

Khóa

Dung Thiết Thủy x5

Khóa

150

Túi Chọn Bộ Kiện Vũ Khí Hiếm Bậc 6

Khóa

Huyền Thiết Thạch

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

200

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (12h)

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

Khóa

250

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (12h)

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

Khóa

500

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Huyền Kim

Khóa

Túi Chọn Trang Bị Tọa Kỵ

Khóa

Huyền Bạc

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 76 ngày

Mốc đổi

Vật phẩm

Thuộc tính

10

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 3-1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

30

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (2h)

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (5 chọn 1)

Khóa

50

Đại Tướng Ấn (7 ngày)

Khóa

Huyền Bạc

Khóa

Hồng Thủy Tinh

Khóa

100

Huyền Bạc

Khóa

Hồng Thủy Tinh

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

Khóa

150

Túi Chọn Bộ Kiện Vũ Khí Hiếm Bậc 6

Khóa

Túi Chọn Trang Bị Tọa Kỵ

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

200

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (12h)

Khóa

Cam Thủy Tinh

Khóa

250

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Kinh Nghiệm Đánh Quái x2 (12h)

Khóa

Cam Thủy Tinh

Khóa

500

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

Huyền Kim

Khóa

Cam Thủy Tinh

Khóa

Huyền Bạc

Khóa

 

  • Máy chủ đã mở 260 ngày

Mốc  đổi

Vật phẩm

Thuộc tính

10

Dung Thiết Thủy

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (3 Sao hoặc 4 Sao)

Khóa

30

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (3 Sao hoặc 4 Sao)

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

Khóa

50

Phong Ấn Võ Thần (7 ngày)

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên (3 Sao hoặc 4 Sao)

Khóa

Mảnh Thẻ Chọn Đồng Đội

Khóa

100

Túi Chọn Mảnh Tọa Kỵ

Khóa

Túi Chọn Danh Vọng Lệnh (9 chọn 1)

Khóa

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm Cấp 4

Khóa

150

Mảnh Kim Thủy Tinh

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

Khóa

Mảnh Xích Thố

Khóa

200

Huyền Kim

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

Khóa

250

Huyền Kim

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

Khóa

500

Huyền Kim

Khóa

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch Thường

Khóa

Mảnh Xích Thố

Khóa