Trang chủ / Sự kiện

Thưởng đổi vật phẩm

31-10-2019

Chia sẻ

Hộp quà Halloween sẽ mang những phần quà hấp dẫn gì đến với chư vị đại hiệp?

Máy chủ Thần Long, Bách Long, Hoàng Long

STT

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng vật phẩm nhận được mỗi lần đổi

Số lượng Hộp Quà cần đổi vật phẩm

Số lần tối đa được đổi

1

Chân Khí (1000 điểm)

Khóa

1

18

2000

2

Bạc Khóa 10000

Khóa

1

10

2000

3

Hoạt Lực 1000

Khóa

1

10

2000

4

Cống Hiến 1000

Khóa

1

20

2000

5

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

1

40

1000

6

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

Khóa

1

500

100

7

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

Khóa

1

17000

10

8

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao Môn Phái

Khóa

1

1250

10

9

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

1

80

1000

10

Ngân Châm

Khóa

1

200

500

11

Hoán Thú Phù-I

Khóa

1

10

1000

12

Hộp Thể Năng Đan Tọa Kỵ

Khóa

1

50

5000

13

Đá Rèn

Khóa

1

40

1000

14

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

1000

2

15

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không Khóa

1

2000

8

16

Túi Chọn Vũ Khí Bạch Kim

Không Khóa

1

5000

2

17

Túi Chọn Mũ Bạch Kim

Không Khóa

1

1500

2

18

Túi Chọn Đai Bạch Kim

Không Khóa

1

1500

2

19

Túi Chọn Hộ Oản Bạch Kim

Không Khóa

1

1500

2

Các máy chủ còn lại

 

STT

Tên vật phẩm

Trạng thái

Số lượng vật phẩm nhận được mỗi lần đổi

Số lượng Hộp Quà cần đổi vật phẩm

Số lần tối đa được đổi

1

Chân Khí (1000 điểm)

Khóa

1

18

2000

2

Bạc Khóa 10000

Khóa

1

10

2000

3

Hoạt Lực 1000

Khóa

1

10

2000

4

Cống Hiến 1000

Khóa

1

20

2000

5

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Khóa

1

40

1000

6

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

Khóa

1

500

100

7

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

Khóa

1

17000

10

8

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao Môn Phái

Khóa

1

1250

10

9

Huyệt vị đồ chưa giám định

Khóa

1

80

1000

10

Ngân Châm

Khóa

1

200

500

11

Hoán Thú Phù-I

Khóa

1

10

1000

12

Tọa Kỵ Bồi Luyện Xích Thố

Khóa

1

20

10000

13

Xích Thố - Mảnh

Khóa

1

10

1000

14

Thể Năng Đan Tọa Kỵ

Khóa

1

1

10000

15

Đá Rèn

Khóa

1

40

1000

16

Túi Chọn Đai Đồng

Khóa

1

1000

2

17

Túi Chọn Trang Sức Bạch Kim

Không Khóa

1

2000

8

18

Túi Chọn Trang Sức Hoàng Kim

Không Khóa

1

7000

8

19

Túi Chọn Vũ Khí Bạch Kim

Không Khóa

1

5000

2

20

Túi Chọn Vũ Khí Hoàng Kim

Không Khóa

1

17500

2

21

Túi Chọn Mũ Bạch Kim

Không Khóa

1

1500

2

22

Túi Chọn Mũ Hoàng Kim

Không Khóa

1

3500

2

23

Túi Chọn Đai Bạch Kim

Không Khóa

1

1500

2

24

Túi Chọn Đai Hoàng Kim

Không Khóa

1

3500

2

25

Túi Chọn Hộ Oản Bạch Kim

Không Khóa

1

1500

2

26

Túi Chọn Hộ Oản Hoàng Kim

Không Khóa

1

3500

2

27

Túi Chọn Mảnh Điểm Kim Thạch Truyền Thuyết

Khóa

1

350

3000